W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. 71 3473200 (czynny całą dobę) 

Rektorat:
51-617 Wrocław, ul. Banacha 11
tel. 71 347 3101, 71 347 3114
fax: 71 347 3181
e-mail: rektor@awf.wroc.pl

NIP: 896-00-07-519
Regon: 000327860

Nr konta:
77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 Bank Pekao S.A. o/Wrocław

Ochrona danych osobowych RODO

XML

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI - Informacje prawne na temat przetwarzania danych osobowych na Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Niniejsza polityka ochrony prywatności jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: RODO.

Celem polityki jest określenie działań podejmowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu w zakresie danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

W Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: mgr Maciej Suboczewski (71 347-3117) z którym można skontaktować się również pod adresem e-mail:  iod@awf.wroc.pl

Przetwarzanie danych osobowych przez Akademię odbywa się w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, prowadzenia z Panem/Panią korespondencji oraz innych form komunikacji (np. kontakt telefoniczny) związanych z zapytaniami oraz żądaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który ciąży na Uczelni  oraz w związku z wykonywaniem umów (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W niektórych przypadkach, dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami. Obiekty Akademii  są objęte systemami monitoringu wizyjnego, a podstawą prawną przetwarzania danych w postaci wizerunku jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia).

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne i w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego);
  2. podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju w ramach usług informatycznych;
  3. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
  4. innym wykonawcom zamówień publicznych w zakresie i celu określonym przedmiotem zamówienia;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Administrator nie podejmuje na przetwarzanych danych czynności polegających wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu zapewnia wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Akademię odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy (i)dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do przeniesienia danych, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody w sposób zautomatyzowany;
  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (I) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (II) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (III) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (IV) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy Akademia przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak artykułów