W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. 71 3473200 (czynny całą dobę) 

Rektorat:
51-617 Wrocław, ul. Banacha 11
tel. 71 347 3101, 71 347 3114
fax: 71 347 3181
e-mail: rektor@awf.wroc.pl

NIP: 896-00-07-519
Regon: 000327860

Nr konta:
77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 Bank Pekao S.A. o/Wrocław

Rekrutacja

XML
Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
na rok akademicki 2024/2025

§1
Zasady ogólne
 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu odbywa się w drodze konkursu, zgodnie z art.200 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn.zm.).
 2. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posługująca się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku. Kandydat wypełnia deklarację o posługiwaniu się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach.
 3.  Kierunek ukończonych przez kandydata studiów wyższych nie musi być zgodny z dyscypliną, w której Kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską.
 4. Kandydat jest zobowiązany do wyboru zagadnienia badawczego zgodnego z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej, które powinno być przedmiotem rozprawy doktorskiej.
 5. Wybór przez Kandydata zagadnienia badawczego, wymaga akceptacji wybranego nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Wykaz zagadnień badawczych zgodnych z dyscypliną nauki o kulturze fizycznej wraz z listą nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja.
 6. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska nie mniej niż 30 punktów.
 7. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej przeprowadza powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna oraz sześcioosobowa Komisja Konkursowa, z której wyłonionych jest czterech członków do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 8. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy opisany w §3, I etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 9.  Do zadań Komisji Konkursowej należy opisany w §3-4, II i III etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 10. Limit 5 miejsc do Szkoły Doktorskiej określa Zarządzenie nr 4/2024 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2024 roku. Dopuszczalne jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej poza limitem, kandydatów, którzy pozyskają finansowanie stypendium doktoranckiego z projektów badawczych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu i przejdą procedurę rekrutacyjną, spełniając warunek określony w ust. 6.
 11. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej odbywa się w terminie: 12.08.-20.09.2024r.

§2
Wykaz dokumentów

 1. Wykaz niezbędnych dokumentów składanych przez kandydata:
  -  Podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony https://irk.awf.wroc.pl/.
  - Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem) - oryginały (do wglądu) wraz z kserokopiami; dopuszcza się zaświadczenie uczelni o ukończeniu studiów z informacją o średniej ocen, pod warunkiem uzupełnienia dyplomu ukończenia studiów przed rozpoczęciem kształcenia.
  -  Certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (jeśli Kandydat posiada).
  - Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej - zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej https://irk.awf.wroc.pl/).
  - CV
  - Zgoda nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, na objęcie kandydata opieką naukową (druk do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2024-2025).
  - Opis tematyki pracy badawczej (planowanej rozprawy doktorskiej), w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu), zaakceptowany i podpisany przez nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, w postaci projektu zawierającego w szczególności: tytuł, wstęp, cel, materiał badań, metody badań oraz literaturę.
  - Deklaracja o posługiwaniu się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach (formularz deklaracji do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2024-2025).
  - Oświadczenie o nieuczestniczeniu w kształceniu w innej szkole doktorskiej.
 2. Wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe kandydata:
  - Wykaz artykułów naukowych opublikowanych (lub przyjętych do druku) w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania ujęte były w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), potwierdzony przez Ośrodek Informacji Naukowej AWF we Wrocławiu.
  - Wykaz monografii albo rozdziałów w monografii wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie MNiSW, potwierdzony przez Ośrodek Informacji Naukowej AWF we Wrocławiu.
  - Wykaz konferencji naukowych, w których kandydat brał czynny udział.
  - Wykaz kół naukowych, w których kandydat brał czynny udział.
  - Wykaz grantów naukowych, w których kandydat brał udział.
 3. Do wykazu osiągnięć naukowych należy dołączyć następującą dokumentację:
  - kserokopię opublikowanego artykułu naukowego wraz ze stroną tytułową wydawnictwa (ISBN lub ISSN oraz tom, miesiąc i rok wydania) lub kserokopię przyjętego do druku artykułu naukowego wraz z potwierdzeniem nadania numeru DOI (wartość wskaźnika Impact Factor czasopisma potwierdza Ośrodek Informacji Naukowej AWF we Wrocławiu),
  - kserokopię tytułowej strony monografii, albo kserokopię rozdziału w monografii wraz z tytułową stroną monografii (zawierającą ISBN lub ISSN, rok wydania oraz wydawnictwo), potwierdzoną przez Ośrodek Informacji Naukowej AWF we Wrocławiu,
  - certyfikat udziału czynnego w konferencji lub program konferencji bądź zaświadczenie
  od organizatora konferencji potwierdzający udział czynny,
  - dokument udziału w kołach naukowych potwierdzony przez uczelnię,
  - dokument udziału w grancie naukowym potwierdzony przez kierownika grantu.
 4. Kandydat powinien dostarczyć do Ośrodka Informacji Naukowej AWF we Wrocławiu pełne teksty artykułów, monografii i rozdziałów w monografii wymienionych w pkt. 2 i 3 w celu otrzymania potwierdzenia wykazu publikacji.
 5. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów kandydat nie będzie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.
 6. Brak dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe spowoduje nie kwalifikowanie osiągnięcia.


§3
Tryb postępowania rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej przebiega w trzech etapach.
  I etap rekrutacji:
  - Internetowa Rejestracja Kandydatów – IRK, dostępna jest na stronie internetowej https://irk.awf.wroc.pl/ od 12.08.2024r. do 31.08.2024r.
   - Składanie dokumentów od 12.08.2024r. do 06.09.2024r. w Komisji Rekrutacyjnej.
  II etap rekrutacji: postępowanie konkursowe od 09.09.2024r. do 13.09.2024r.
  III etap rekrutacji: egzamin ustny z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna, od 16.09.2024r. do 19.09.2024r.; ogłoszenie listy rankingowej 20.09.2024r.


§ 4
Ocena osiągnięć naukowych i kwalifikacja kandydatów

 1. Kwalifikację kandydatów przeprowadza Komisja Konkursowa w II i III etapie rekrutacji.
 2. II etap rekrutacji: wstępna kwalifikacja na podstawie udokumentowanych osiągnięć naukowych Kandydata:
   a. publikacja/publikacje:
  - artykuły w czasopismach bez wskaźnika Impact Factor, które w roku opublikowania ujęte były w wykazie MNiSW, w których Kandydat jest jedynym autorem – 4pkt, za każdą pracę,
  - artykuły w czasopismach bez wskaźnika Impact Factor, które w roku opublikowania ujęte były w wykazie MNiSW, w których Kandydat jest współautorem – 2pkt, za każdą pracę,
  - monografia albo rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie MNiSW, w których Kandydat jest jedynym autorem – 4pkt, za każdą pracę,
  - monografia albo rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie MNiSW, w których Kandydat jest współautorem – 2pkt, za każdą pracę,
  - artykuły w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor, które w roku opublikowania ujęte były w wykazie MNiSW, w których Kandydat jest jedynym autorem - 25pkt, za każdą pracę,
  - artykuły w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor, które w roku opublikowania ujęte były w wykazie MNiSW, w których Kandydat jest współautorem - 12pkt, za każdą pracę;
   b. udział czynny w konferencji/konferencjach – 2 pkt (brak 0 pkt),
   c. udział czynny w kole/kołach naukowych – 2 pkt (brak 0 pkt),
   d. udział w grancie/grantach naukowych – 4 pkt (brak 0 pkt).
 3. Maksymalnie dziesięciu kandydatów wyłonionych wg listy rankingowej w kwalifikacji wstępnej przechodzi do III etapu rekrutacji.
 4. Jeśli na pozycji 10 na liście rankingowej jest więcej niż jedna osoba z tą samą liczbą punktów, wówczas do III etapu rekrutacji przechodzą wszyscy Kandydaci z tą liczbą punktów.
 5. III etap rekrutacji: egzamin z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna:
  a. egzamin z języka angielskiego – przeprowadza lektor (ocena 0-5pkt),
  b. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez czteroosobową Komisję Konkursową (każdy z czterech członków komisji ocenia w zakresie 0-10pkt), której efektem jest ocena końcowa w postaci sumy uzyskanych punktów: 0-40 pkt.
 6. W przypadku, gdy członek Komisji Konkursowej jest opiekunem naukowym Kandydata zostaje on wyłączony z prac Komisji, a jego miejsce zastępuje inny członek Komisji.
 7. Wyłączenie Członka Komisji Konkursowej z prac Komisji w ocenie danego Kandydata odnotowuje się w protokole z posiedzenia Komisji.
 8. W rozmowie kwalifikacyjnej może brać udział przedstawiciel Samorządu Doktorantów, jako obserwator, bez możliwości oceniania Kandydata.
 9. Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem ma na celu ocenę predyspozycji do pracy naukowej oraz zainteresowań badawczych. W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą wypowiedzi Kandydatów nt.:
  a. prezentowanego projektu badawczego (w szczególności tematyki oraz harmonogramu realizacji, możliwości wykonania badań itd.),
  b. przedstawionego dorobku naukowego,
  c. dotychczasowych doświadczeń badawczych, w tym pracy w zespołach badawczych,
  d. dotychczasowych doświadczeń związanych z osiąganiem kompetencji zawodowych,
  e. kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (w tym zagranicznymi).
 10. Wynikiem postępowania kwalifikacyjnego jest suma uzyskanych przez Kandydata punktów za osiągnięcia naukowe, egzamin z języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 11. Na wynik postępowania rekrutacyjnego składa się sumaryczna liczba punktów uzyskanych w II i III etapie rekrutacji oraz średnia ocen ze studiów wyższych magisterskich przeliczona na punkty poprzez zastosowanie mnożnika: do 4,29 x 1,0; 4,30-4,50 x 1,5; 4,51-5,0 x2.
 12. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska nie mniej niż 30 punktów.
 13. Na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego sporządza się listę rankingową.
 14. Pięciu Kandydatów spełniających warunek określony w ust. 12 z największą liczbą punktów zostaje przyjętych do Szkoły Doktorskiej, pozostałe osoby są na liście rezerwowej w kolejności miejsc.
 15. W sytuacji, gdy nie można określić listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej, ponieważ ostatnia osoba przyjęta ma taką samą liczbę punktów, jak przynajmniej jedna kolejna osoba na liście, uwzględnia się dla tych osób dodatkowe kryterium, którym jest średnia ocen za ostatni semestr studiów magisterskich przeliczona na punkty poprzez zastosowanie mnożnika 1, która decyduje o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

§5
Przyjęcia do Szkoły Doktorskiej poza limitem miejsc

 1. Możliwe jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wykonawców lub osób zrekrutowanych do realizacji projektów w ramach programów badawczych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego z projektu (Zarządzenie nr 4/2024 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2024 roku).
 2. Kandydat spełniający wyżej wymieniony warunek jest zobowiązany do złożenia dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w projekcie badawczym oraz dokumentu o finansowaniu stypendium doktoranckiego z tego projektu potwierdzony przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 3. Rekrutacja dla powyższych Kandydatów odbywa się według zasad rekrutacji opisanych w §3-4 (etap I-III).
 4. Kandydat ubiegający się o miejsce poza limitem musi uzyskać nie mniej niż 30 punktów określonych w §1, ust. 6.

§6
Przyjęcia do Szkoły Doktorskiej cudzoziemców

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w szkołach doktorskich stosownie do treści art. 323 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie:
  a. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  b. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  c. decyzji ministra;
  d. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  e. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  f. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.
 2. Kandydat, spełniający jeden z warunków, o których mowa w ust. 1 może przystąpić do procesu rekrutacyjnego.
 3. Rekrutacja dla cudzoziemców przebiega wg zasad opisanych w §1-4.
 4. Kandydat może przesłać skany dokumentów, o których mowa w §2, pocztą elektroniczną na adres e-mail Komisji Rekrutacyjnej. Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie nie przekraczającym dnia 06.09.2024r.
 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wysłane pocztą polską/pocztą kurierską. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.
 6. Dyrektor Szkoły Doktorskiej dokonuje oceny kompletności dokumentacji złożonej przez kandydata.
 7. Brak wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4-5, jest równoznaczny z niedopuszczeniem kandydata do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego, o czym kandydat jest informowany za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydata – IRK.
 8. Ocena osiągnięć naukowych i kwalifikacja kandydata cudzoziemca odbywa się według zasad opisanych w §4.
 9. Rektor, na podstawie listy rankingowej, o której mowa w §4, ust.13, wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca do szkoły doktorskiej.
 10. Decyzja administracyjna Rektora nie jest wymagana w przypadku spełnienia warunków wymienionych w ust. 1, punkt c-e.
 11. Na podstawie decyzji administracyjnej Rektora o przyjęciu kandydata cudzoziemca do szkoły doktorskiej następuje wpis na listę doktorantów.
 12. Od decyzji administracyjnej Rektora, o której mowa w ust. 9, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarga do sądu administracyjnego.

§7
Uwagi końcowe

 1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej odbywa się według listy rankingowej z wyłączeniem Kandydatów przyjętych poza limitem pięciu miejsc (§5).
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 3. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 4. Pięciu Kandydatów spełniających warunek określony w § 3 ust. 12 z największą liczbą punktów zostaje wpisanych na listę osób przyjętych po obowiązkowym pisemnym potwierdzeniu podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu do dnia 27.09.2024r. (formularz deklaracji do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2024-2025). Brak potwierdzenia podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej skutkuje nieprzyjęciem do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.
 5. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.