Ryszard Bartoszewicz, 
Prorektor do Spraw Nauczania
dr hab. Ryszard Bartoszewicz, 
prof. AWF

SKONTAKTUJ SIĘ

 
  Urodził się 19.marca 1959 roku we Wrocławiu. Maturzysta I Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.  Absolwent studiów magisterskich na kierunku wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie w 1984 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Metodyki Wychowania Fizycznego. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w 1993 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, a od 2014 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Poza stałymi obowiązkami w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego prowadził również zajęcia jako instruktor narciarstwa, żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu oraz pływania podczas zimowych i letnich obozów studenckich.
  Jest autorem programu i inicjatorem pierwszych w Polsce studiów na specjalności Wychowanie Fizyczne Specjalne, obecnie Wychowanie Fizyczne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rozwinął w Uczelni system dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego, tworząc programy wielu studiów podyplomowych. Jest również pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem Centrum Doskonalenia Kadr.
  Swoje zainteresowania naukowe wiąże z kilkoma obszarami problemowymi. Należą do nich: efektywność procesu wychowania fizycznego, kształcenie kadr naukowo-dydaktycznych kultury fizycznej, aktywność i zainteresowania ruchowe dzieci i młodzieży szkolnej, a także uwarunkowania kształcenia i wychowania dziecka specjalnej troski w kulturze fizycznej. W tych głównie obszarach koncentrowały się wyniki badań przedstawione w ponad 80 publikacjach. Do najważniejszych należą dysertacja doktorska Przebieg pracy zawodowej młodych nauczycieli akademickich w uczelniach wychowania fizycznego oraz monografia habilitacyjna Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w południowo-zachodniej Polsce na tle wybranych ośrodków europejskich. Ważnym elementem działalności naukowej jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Najbardziej znaczące były wspólne prace z kolegami z uczelni czeskich i słowackich, które zaowocowały uczestnictwem w  realizacji czterech projektów badawczych finansowanych grantami Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej: Structure of sporting interests and movement activities of the youth;  Creative instruction in physical education lessons at the secondary schools; Physical activity in human life;  Physical activity and inactivity of the inhabitants of the Czech Republic in the context of behavioral changes.Badania prowadzone w poszczególnych projektach wniosły wiele nowych elementów poznawczych do zasobu wiedzy stanowiącej teoretyczne podstawy nowoczesnego procesu wychowania fizycznego. Przede wszystkim, odchodziły one od popularnych i powszechnych w latach 70-tych i 80-tych obszarów badawczych związanych ze sprawnością fizyczną ucznia, a wkroczyły w rzadko eksplorowane dotychczas zagadnienia poza motorycznych efektów procesu wychowania fizycznego. Dzięki temu uzyskany dorobek publikacyjny może pretendować do miana oryginalnego.
  W działalności zawodowej w Akademii wypełniał różne obowiązki organizacyjne. W latach 1994 - 1999 był Prodziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego.  W okresie 1996 - 1999 Kierownikiem Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego Specjalnego, a w latach 1999 - 2005 Kierownikiem Zespołu Wychowania Fizycznego Specjalnego w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego. Od roku 2012 jest Kierownikiem Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego, a od roku 2014 Kierownikiem Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego. Od 1994 roku jest członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, a w kadencji 1999-2002 był członkiem Senatu Akademii. W okresie od 2002 do 2012 roku pełnił obowiązki Sekretarza Rektora, a od 2012 roku Doradcy Rektora ds. Organizacyjnych. W lutym 2016 roku został wybrany do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauczania na kadencję 2016-2020.  W latach 1997 - 1999 był członkiem Sekcji Uczelni Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
  Za osiągnięcia w działalności zawodowej uzyskał wiele wyróżnień:  laureat nagrody I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Prof. dr hab. Romana Trześniowskiego Dla Młodych Nauczycieli Akademickich i Pracowników Naukowo-Badawczych (w roku 1995); laureat I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. dr hab. Bogdana Czabańskiego na Najlepszą Publikację Naukową w Zakresie Dydaktyki Wychowania Fizycznego (w roku 2006); wielokrotne nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne; Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju (1986); Srebrny Krzyż Zasługi (1996); Medal 60-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2006); Odznaka Zasłużonego dla Sportu na Dolnym Śląsku (2008).
  Jest członkiem International Association of Sport Kinetics oraz Czeskiego Towarzystwa Naukowego Kinantropologii. Ma żonę Iwonę, córki Agnieszkę i Wiktorię oraz synów Olafa i Borysa. Interesuje się malarstwem i muzyką. Ulubione sporty to narciarstwo, koszykówka i tenis.

Małgorzata Słowińska-Lisowska,Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Małgorzata Słowińska -Lisowska

  Jest absolwentką XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydziału Technologii Żywności. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę na Akademii Wychowania Fizycznego w Zakładzie Biochemii. W roku 1990 uzyskałam stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W latach 1991-1992 przebywała na stażu naukowym na Uniwersytecie Kentucky, Wydział Toksykologii, Lexington, USA oraz w Kampamii Immunodiagnostycznej, Serex, Inc., Maywood, USA. Odbyła też staż na Uniwersytecie Potchestroomse, na Wydziale Biokinetyki, Rekreacji i Sportu w Republice Południowej Afryki.
Stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2004 roku, a tytuł profesora w 2011 roku. 
  Obszar jej zainteresowań naukowych to zagadnienia związane z endokrynologią wysiłku fizycznego, biochemicznymi aspektami aktywności fizycznej oraz dietetyką sportową. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji oraz dwóch podręczników akademickich. Wielokrotnie brała czynny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Prace jej autorstwa były ponad 100 razy cytowane w piśmiennictwie światowym. Jest członkiem: komitetu redakcyjnego czasopisma posiadającego IF (Journal of Human Kinetics). Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, European College of Sport Science (ECSS) oraz International Society of Exercise and Immunology (ISEI).
  W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Wychowania Fizycznego. Od 2013 pełnię funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych na Wydziale Nauk o Sporcie. Natomiast od roku akademickiego 2016/2017 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od 2013 roku jest też kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Sportu na Wydziale Nauk o Sporcie. Przez wiele lat współpracowała ze sportem wyczynowym, między innymi w takich dyscyplinach, jak: lekkoatletyka, judo, piłka koszykowa, siatkowa oraz nożna. Interesuję się muzyką jazzową oraz turystyką górską.

                                                              Agnieszka Pisula-Lewandowska,
                                             Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego 
                                             dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

  Urodziła się 14.04.1974 r w Ostrowie Wlkp. W roku 1993 ukończyła z wyróżnieniem III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunku Fizjoterapia. W 1998 r. uzyskała dyplom mgr fizjoterapii z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła kolejny etap kształcenia na studiach doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 2001 roku pracowała na stanowisku asystenta w  Zespole Fizykoterapii, Masażu i Belneoklimatologii na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2004 roku na podstawie dysertacji doktorskiej na temat „Wpływu zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała”. Od października 2004 roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta. Równocześnie była wykładowcą przedmiotu rehabilitacja, na Międzywydziałowym Studium Muzykoterapii, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, oraz prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych Menedżer SPA z zakresu wybranych zagadnień z fizjoterapii w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku fizjoterapeuty w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Wspólnota” i Świetlicy Terapeutycznej „Alternatywa” dla osób dorosłych, upośledzonych umysłowo, oraz na stanowisku Kierownika Rehabilitacji w Przychodni „Optimed” we Wrocławiu. Przez kilka lat była także przedstawicielem firmy farmaceutycznej Solvay Pharma. W roku 2005 ukończyła studia podyplomowe  „Zarządzanie w ochronie zdrowia" ze specjalnością "Zarządzanie jednostką opieki zdrowotnej” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Współpracowała z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach programu „Przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego – zdrowie to radość, pogoda życia”. W latach 2006–2008 była kierownikiem Pracowni Krioterapii i kierownikiem Zespołu Agencyjnego Ubezpieczeń Zdrowotnych w Inter Polska. Przez wiele lat prowadziła prywatny gabinet fizykoterapii i masażu „Habilitas”. W latach  2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauczania na Wydziale Fizjoterapii. Od 23.08. 2016 jest vice-Prezesem KS AZS-AWF Wrocław. 
  Dorobek naukowo-badawczy obejmuje ponad 70 prac z zakresu fizjoterapii i kosmetologii. Współpracowała z Wydawnictwem Forum w ramach czasopisma „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Kosmetologia Estetyczna. Stworzyła założenia (plan i program studiów) do kierunku kosmetologia na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu i była pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku kosmetologia. Odbyła staż naukowy we Francji w Centrum Rehabilitacji i Reedukacji Funkcjonalnej w Kerpape. Była stypendystką Ministra Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za swoje osiągnięcia w STN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Polskiego Towarzystwa Krioterapii.
[start] [koniec]